Mossèn Cinto Verdaguer 3, 25100 Almacelles (Lleida)
+34 973 740 145

Fiscal04/10/2016by gcebolleroReial decret llei de mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic

Reial decret llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual s'introdueixen mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic

Article únic. Modificacions relatives a l’Impost de societats.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2016, s’afegeix una disposició addicional catorzena en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats, que queda redactada de la següent forma:

Disposició addicional catorzena. Modificacions en el règim legal dels pagaments fraccionats.

1. Els contribuents l’import net dels quals de la xifra de negocis en els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu, sigui almenys 10 milions d’euros, hauran de tenir en compte, en relació amb els pagaments fraccionats que es realitzin en la modalitat prevista en l’apartat 3 de l’article 40 d’aquesta Llei, les següents especialitats:

a) La quantitat a ingressar no podrà ser inferior, en cap cas, al 23 per cent del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l’exercici dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural o, per a contribuents el període impositiu dels quals no coincideixi amb l’any natural, de l’exercici transcorregut des de l’inici del període impositiu fins al dia anterior a l’inici de cada període d’ingrés del pagament fraccionat, determinat d’acord amb el Codi de Comerç i altra normativa comptable de desenvolupament, minorada exclusivament en els pagaments fraccionats realitzats amb anterioritat, corresponents al mateix període impositiu. En el cas de contribuents als quals resulti d’aplicació el tipus de gravamen previst en el paràgraf primer de l’apartat 6 de l’article 29 d’aquesta Llei, el percentatge establert en aquest paràgraf serà del 25 per cent.

Quedarà exclòs del resultat positiu referit, l’import del mateix que es correspongui amb rendes derivades d’operacions de quitació o espera conseqüència d’un acord de creditors del contribuent, incloent-se en aquest resultat aquella part del seu import que s’integri en la base imposable del període impositiu. També quedarà exclòs, a aquest efecte, l’import del resultat positiu conseqüència d’operacions d’augment de capital o fons propis per compensació de crèdits que no s’integri en la base imposable per aplicació de l’apartat 2 de l’article 17 d’aquesta Llei.

En el cas d’entitats parcialment exemptes a les quals resulti d’aplicació el règim fiscal especial establert en el capítol XIV del títol VII d’aquesta Llei, es prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no exemptes. En el cas d’entitats a les quals resulti d’aplicació la bonificació establerta en l’article 34 d’aquesta Llei, es prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no bonificades.

El que es disposa en aquesta lletra no resultarà d’aplicació a les entitats a les quals es refereixen els apartats 3, 4 i 5 de l’article 29 d’aquesta Llei ni a les referides en la Llei 11/2009, de 26 d’octubre, per la qual es regulen les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió en el Mercat Immobiliari.

b) El percentatge a què es refereix l’últim paràgraf de l’apartat 3 de l’article 40 d’aquesta Llei serà el resultat de multiplicar per dinou vintens el tipus de gravamen arrodonit per excés.

2. El que es preveu en aquesta disposició no resultarà d’aplicació als pagaments fraccionats el termini de declaració dels quals hagi començat abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei 2/2016, de 30 de setembre.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, el 30 de setembre de 2016.
×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a gestoria@gcebollero.com

× Podem ajudar-lo?